Over DPGO

Het Diaconaal Platform Gemeente in de gemeente Oldebroek (hierna: DPGO) wil kerken, Burgerlijke gemeente en andere hulpverlenende organisaties verbinden, door vanuit het geloof samen te werken aan barmhartigheid, gerechtigheid en wederkerigheid en zo de Bijbelse opdracht zichtbaar te maken in een leefbare en rechtvaardige samenleving voor alle mensen in hun omgeving.

Aan deze opdracht wordt door de diaconieën van de diverse kerkgenootschappen in de gemeente Oldebroek met hart en ziel gehoor gegeven.

Het DPGO bestaat sinds de oprichting op 2 september 2015 uit 12 kerken van vrijwel alle geloofsgemeenschappen uit alle woonkernen in de gemeente Oldebroek.

Deze diaconieën willen met een gezamenlijke aanpak beter in kunnen spelen op de steeds complexer wordende hulpvragen van zowel binnen- als buitenkerkelijke medemensen.

De burgerlijke gemeente Oldebroek heeft de wens uitgesproken om intensiever samen te willen werken met de kerken in de gemeente. Dit is mede ingegeven door wetgeving zoals de WMO, de Jeugdzorg en de Participatiewet. Hierbij wordt een steeds groter beroep gedaan op informele hulporganisaties.

De diaconieën wensen daar mede invulling aan te geven vanuit de diaconale opdracht; “aandacht te hebben voor de medemens die in nood zit of hulp nodig heeft ”.

Juist vanuit deze opdracht is het inspirerend te ervaren dat de achtergronden van de verschillende kerken er niet toe doen maar dat ieder het belang inziet van deze gezamenlijke inzet.

De diaconieën zijn unaniem van mening dat het DPGO vooral een praktische invulling moet geven aan haar doelstelling.